Prosiect arloesol QuicDNA yn derbyn gwobrau Enillydd Cyffredinol a Ffyrdd Newydd o Weithio yng Ngwobrau mawreddog Hyrwyddo Gofal Iechyd Cymru 2023

Mae QuicDNA a’i bartneriaid wedi bod yn fuddugol yng Ngwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd Cymru 2023, gan ennill dwy wobr am yr effaith drawsnewidiol maent wedi’i chael ar y sector gofal iechyd yng Nghymru, ac am botensial y prosiect o gael ei roi ar waith ar draws y wlad. Enillodd y prosiect traws-sector yr Enillydd Cyffredinol o blith yr holl ymgeiswyr ar y rhestr fer ar draws pob categori a’r Wobr am Ffyrdd Newydd o Weithio, a oedd yn dathlu ei ddull arloesol o gyflymu’r llwybr triniaeth drwy ddiagnosis cynharach ar gyfer cleifion canser yr ysgyfaint. 

Mae’r rhaglen yn gwerthuso profion biopsi hylifol mewn Byrddau Iechyd ledled Cymru dros gyfnod o 18 mis. Mae biopsi hylifol yn ddewis arall syml ac anymwthiol a wneir drwy brawf gwaed, yn lle biopsïau tiwmorau arferol. Gellir ei gasglu’n gynnar yn y llwybr diagnostig a darparu dadansoddiad genomig, sydd ei angen ar gyfer cynnal triniaethau wedi’u targedu. Y gobaith yw y bydd hyn yn golygu y gall cleifion ddechrau triniaeth yn gynt, a bod mwy o dystiolaeth hanfodol ar gael er mwyn caniatáu i brofion biopsi hylifol fod yn rhan safonol o ofal pob Bwrdd Iechyd yng Nghymru. 

Cafodd yr enillwyr eu cyhoeddi yn ystod y Gwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd ar 20 Hydref ym Maes Criced Gerddi Sophia, Caerdydd. Roedd y seremoni, syn cael ei chynnal ers 16 o flynyddoedd, yn dathlu gwaith hanfodol gwyddonwyr gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol perthynol sy’n sicrhau newid yn y system ledled Cymru. 

Mae QuicDNA wedi dod â chasgliad o bartneriaid at ei gilydd, gan gynnwys Gwasanaethau Genomeg Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS), nifer o Fyrddau Iechyd yng Nghymru, y Ganolfan Treialon Ymchwil, Llywodraeth Cymru, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, gwahanol bartneriaid yn y diwydiant gan gynnwys Illumina, yn ogystal â chyllid a chefnogaeth gan sefydliadau yn y trydydd sector, fel Moondance Cancer Initiative. 

Roedd y Gwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd yn cydnabod bod ei ddull cydweithredol yn dangos yr arweinyddiaeth gref sydd ei hangen i drawsnewid ar lefel system mewn gofal iechyd yng Nghymru a gwella canlyniadau i’r bobl sy’n byw yma. Mae’r prosiect hefyd wedi cael ei yrru ymlaen gan waith codi arian ysbrydoledig gan yr eiriolwr cleifion, Craig Maxwell – sydd bellach wedi helpu i godi bron i £1 miliwn i gefnogi’r gwaith cyflwyno. 

Cafodd dull arloesol QuicDNA hefyd ei amlygu drwy ddull arloesol AWMGS o gynnal profion genomig, sef yr unig labordy genomeg yn y GIG i gynnig profion biopsi hylifol mewnol ar gyfer panel genynnau mawr yn y DU. 

Dywedodd Sian Morgan, Gwyddonydd Clinigol Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Labordy Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS):  

“Rwy’n wirioneddol ddiolchgar bod Prosiect QuicDNA yn un o’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer gwobr ‘Ffyrdd Newydd o Weithio’ yng Ngwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cymru eleni. Mae’n anrhydedd mawr i mi fod QuicDNA yn cael ei gydnabod fel hyn.  

Mae prosiect QuicDNA wir yn brosiect o gydweithio rhwng y Gwasanaeth Iechyd, y trydydd sector, gwasanaethau fferyllol, diwydiant a chleifion. Rydym yn ddiolchgar bod y prosiect rydym mor angerddol amdano hefyd yn un y mae eraill yn gweld gwerth ynddo.    

Rydym yn gobeithio bydd y gydnabyddiaeth hon gan Wobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cymru yn ysbrydoliaeth i eraill ym maes gofal iechyd. Rydym hefyd yn falch y bydd y prosiect yn galluogi cleifion sydd â chanser yr ysgyfaint i gael triniaethau yn gyflymach yn y dyfodol.” 

 

Dywedodd Magda Meissner, Arweinydd Biopsi Hylif Clinigol yn AWMGS: 

“Rwy’n hynod werthfawrogol bod QuicDNA wedi’i gydnabod drwy dderbyn dwy wobr. Mae’r prosiect hwn yn dangos sut y gall y byd academaidd, y GIG, diwydiant, a’r trydydd sector, gyda chefnogaeth amhrisiadwy cleifion anhygoel fel Craig Maxwell, gydweithio’n effeithiol. Ein nod yw cael effaith ystyrlon ar ddiagnosis a thriniaeth cleifion â chanser yr ysgyfaint, gan sicrhau eu bod yn cael triniaeth gyflymach a mwy effeithiol.” 

Dywedodd Mark Robinson, Rheolwr Cyffredinol y DU ac Iwerddon, Illumina: 

“Fel partner yn y diwydiant, mae Illumina yn falch iawn o weld tîm QuicDNA yn cael cydnabyddiaeth drwy’r gwobrau hyn. Mae’n brawf o ymroddiad, syniadau arloesol, a chydweithrediad llwyddiannus gan bob parti, er mwyn datblygu prawf gwaed biopsi hylifol ar gyfer diagnosis canser yr ysgyfaint er budd cleifion yn y pen draw.” 

Yn ôl Cari-Anne Quinn, Prif Weithredwr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru:  

“Mae QuicDNA yn brosiect gwirioneddol arloesol mewn sawl ffordd. Gallai ei ddadansoddiad genomig arloesol a ddarperir drwy AWMGS helpu cleifion canser i gael triniaeth hollbwysig yn gynt, ac mae hefyd wedi dwyn ynghyd ystod eang o bartneriaid o nifer o sectorau sy’n gweithio gyda’i gilydd i greu’r canlyniadau hyn. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn falch o fod wedi cefnogi QuicDNA, ac rydym yn eithriadol o falch fod y prosiect wedi cael ei gydnabod drwy’r Gwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cymru.” 

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect, ewch i dudalen prosiect Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.