Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

Mae'r Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl lawn gan Lywodraeth Cymru, ar gael i'w gweld, ei lawrlwytho neu ei hargraffu.

Crynodeb

Mae gan dechnolegau geneteg a genomeg y potensial i chwyldroi meddygaeth ac iechyd y cyhoedd. Mae’r Strategaeth hon yn nodi cynllun Llywodraeth Cymru i greu amgylchedd cynaliadwy, sy’n gystadleuol yn fyd-eang ar gyfer gwaith geneteg a genomeg er mwyn gwella iechyd a darpariaeth gofal iechyd pobl Cymru. Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ddatganiad o Fwriad (DoF) i yn amlinellu’r egwyddorion allweddol a fyddai’n ategu datblygiad Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl. Ers mis Mawrth, mae’r Tasglu wedi ymgynghori’n eang â rhanddeiliaid drwy gyfres o weithdai, grwpiau ffocws a chyfarfodydd wyneb yn wyneb, ac mae adborth a sylwadau o’r cyfarfodydd hyn wedi llywio datblygiad y Strategaeth. Mae’r Strategaeth yn amlinellu’r camau gweithredu cychwynnol allweddol, yn rhan o gynllun 5-10 mlynedd, a fydd yn:

  • Datblygu gwasanaethau genomeg meddygol ac iechyd y cyhoedd yng Nghymru a gydnabyddir yn fyd-eang – sy’n arloesol, ymatebol ac wedi’u cysylltu’n dda â’r prif fentrau geneteg a genomeg sy’n datblygu o amgylch y byd.
  • Datblygu llwyfannau rhagorol ar gyfer meddygaeth fanwl a gwaith ymchwil mewn genomeg a gydnabyddir yn fyd-eang, gydag arweinyddiaeth a chydgysylltedd Cymru gyfan a chysylltiau cryf â geneteg glinigol.
  • Bod yn eangfrydig, a chwilio’n weithredol am bartneriaethau a all gryfhau ymchwil a gwasanaethau genomeg a meddygaeth fanwl yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar y partneriaethau hynny a fydd yn cyflwyno’r manteision gorau i gleifion.
  • Datblygu’r GIG a’r gweithlu ymchwil yng Nghymru, i gydnabod y bydd y buddsoddiad hwn yn cael yr effaith fwyaf ar ein gallu ni i wireddu potensial genomeg a meddygaeth fanwl er budd y claf.

 

 

Cyd-gynhyrchu

Cydsyniad

Ymchwil ac Arloesi