Ymunwch â’r Bwrdd Seinio

Sut I Gymryd Rhan

Rydyn ni’n ymrwymedig i weithio gyda chleifion ac aelodau o’r cyhoedd i egluro pethau mewn ffordd glir a syml, gan rymuso dinasyddion Cymru i ddeall mwy am yr hyn y gall genomeg ei olygu iddyn nhw.

Ein nod yw recriwtio unigolion newydd sydd ag ystod o brofiadau (naill ai’n bersonol neu’n anuniongyrchol fel gofalwr neu aelod o’r teulu) gan gynnwys:

 

 • Canserau etifeddol fel canser etifeddol y fron, y prostad, y coluddyn neu ganser yr ofari
 • Clefydau prin fel Ffeibrosis Systig, Clefyd Huntington, Sglerosis Clorog
 • Anhwylderau Oedi Datblygiadol fel Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig, X Fregus, Syndrom Down
 • Cael cynnig profion geneteg er mwyn rhagfynegi clefydau, neu yn ystod beichiogrwydd
 • Cymryd rhan mewn prawf meddygaeth fanwl neu ‘bersonol’, e.e. ar gyfer canser
 • Unrhyw ryngweithio â Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan

Ymgynghorwyd â’r Bwrdd Seinio presennol ar nifer o bynciau hyd yma gan gynnwys:

 • Dewisiadau ar gyfer cymryd caniatâd cleifion i ddefnyddio eu data genomeg / samplau ar gyfer ymchwil
 • Dylunio gwefan dda sydd â’r cynllun, y cynnwys a’r ymarferoldeb mwyaf addas
 • Ffyrdd o wella ardaloedd clinig a mannau aros yn y gwasanaeth genomeg
 • Cynllunio a deall ystyriaethau o safbwynt cleifion a’r cyhoedd ar gyfer lleoliad newydd arfaethedig y gwasanaethau genomeg
 • Cynnwys taflenni gwybodaeth a deunydd ategol arall ar gyfer apwyntiadau
 • Ystyriaethau penodol i gleifion wrth gyflwyno rhai gwasanaethau genomeg newydd
 • Sut y gall rhaglenni cysylltiedig eraill sicrhau y gall cleifion a’r cyhoedd gael eu cynnwys yn eu gwaith
 • Cynnwys ac ymagwedd ar gyfer cynhadledd fawr oedd yn hyrwyddo pob agwedd ar genomeg

Bydd y grŵp hwn yn parhau i weithio gydag aelodau eraill o Bartneriaeth Genomeg Cymru er mwyn:

 • Ein helpu i lunio deunyddiau cyfathrebu i gleifion/y cyhoedd
 • Ein helpu i wella ymwybyddiaeth cleifion/y cyhoedd o brofion geneteg a genomeg
 • Ein helpu i wella ein prosesau caniatâd ar sail gwybodaeth a thaflenni gwybodaeth i gleifion
 • Ein helpu i lunio ein dull o rannu samplau a data er budd ymchwil a gofal clinigol
 • Ein helpu i lunio ein dull o ddarparu gwasanaethau genomeg i’n cleifion
 • Ein helpu i sicrhau bod cleifion a’u teuluoedd yn parhau i fod wrth wraidd ein gwaith

 

Mae ceisiadau i ymuno â’n Bwrdd Seinio ar gau ar hyn o bryd, cadwch lygad ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau ar ein cyfnod recriwtio nesaf