Cynllun Cyflawni Genomeg Cymru: Mapio ein Dyfodol

Cynllun Cyflawni Genomeg Cymru: Mapio ein Dyfodol Mae lansio Genome UK: the future of healthcare (Llywodraeth EM, 2020) gan Lywodraeth y DU ym mis Medi 2020, wedi rhoi ffocws pendant ar genomeg a chyfranogiad a chyfraniad holl wledydd y DU o ran ei gweithredu. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Cymru wedi cael […]

Genomics Delivery Plan for Wales: Mapping Our Future

Genomics Delivery Plan for Wales: Mapping Our Future The launch of Genome UK: the future of healthcare (HM Government, 2020) by the UK Government in September 2020 has placed a sharp focus on genomics and the involvement and contribution of all UK nations in its implementation. Over the past year Wales’ Genomics for Precision Medicine Strategy  has undergone […]

Tremolo – drama bodlediad gan Lisa Parry

Tremolo – drama bodlediad gan Lisa Parry Drama bodlediad yw Tremolo, a lansiwyd ar 3 Mawrth, wedi’i chynhyrchu gan Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg. Wedi’i hysgrifennu gan y dramodydd Lisa Parry (Cyd-gyfarwyddwr Theatr Illumine), mae’r podlediad pwerus hwn yn rhoi mewnwelediad i’r cwestiwn […]

Tremolo: A Podcast Drama by Lisa Parry

Tremolo: A Podcast Drama by Lisa Parry Tremolo, launched March 3rd, is a podcast drama produced by Illumine Theatre in partnership with Wales Gene Park and Theatr Genedlaethol Cymru, supported by the Genetics Society. Written by Cardiff-based playwright Lisa Parry (Co-director of Illumine Theatre), this powerful podcast gives an insight into the question of whether […]

Caffi Genomeg i Bobl Ifanc, 3 Mawrth 2022

Caffi Genomeg i Bobl Ifanc, 3 Mawrth 2022 Cynhaliwyd Caffi Genomeg i Bobl Ifanc cyntaf 2022 yn gynharach y mis hwn. Cynhelir y caffis, ffordd anffurfiol o ddysgu mwy am enomeg, meddygaeth ac iechyd, ar y cyd â Phartneriaeth Genomeg Cymru fel rhan o’u gweithgareddau ymgysylltu ynghylch Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl a lansiwyd […]

Young People’s Genomics Café, 3rd March 2022 : A review

Young People’s Genomics Café, 3rd March 2022 : A review People’s Genomics Café of 2022 was held earlier this month. A informal way to find out more about genomics, medicine and health, the cafes are held in conjunction with Genomics Partnership Wales as part of their engagement activities around the Genomics for Precision Medicine Strategy launched […]

Diwrnod Clefydau Prin 2022: Adolygiad

Diwrnod Clefydau Prin 2022: Adolygiad Mae Diwrnod Clefydau Prin yn fenter sy’n cael ei chydlynu’n fyd-eang ac sy’n cael ei harwain gan gleifion sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o’r 300 miliwn o bobl ledled y byd sy’n byw gyda chlefydau prin, yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’r mudiad yn gweithio tuag at sicrhau tegwch o […]

Rare Disease Day 2022: A Review

Rare Disease Day 2022: A Review Rare Disease Day is a globally-coordinated and patient-led initiative which aims to raise awareness of the 300 million people across the globe living with rare disease, as well as their families and carers. The movement works towards achieving equity in healthcare, social opportunities and access to treatment and therapies […]

The Hunt for Coronavirus Variants

The Hunt for Coronavirus Variants Hunting for variants requires a concerted effort. Wales as well as the rest of the United Kingdom were one of the first countries to implement nationwide genomic surveillance for SARS-CoV-2 as early as March 2020. Surveillance involves monitoring COVID positive samples from Hospitals, Health and Care workers and the wider […]

Dilyniannu 100,000 Covid-19 Genomau

Dathlu'r dilyniannu o 100,000 genomau : Uned Genomeg Pathogen

Dilyniannu 100,000 Covid-19 Genomau ar y Uned Genomeg Pathogenau Mae’r Uned Genomeg Pathogen (PenGU) sy’n arwain y byd yn Iechyd Cyhoeddus Cymru bellach wedi llunio dilyniant genom ar gyfer mwy na 100,000 o samplau COVID-19. Mae’r data sy’n dod o’r broses o ddilyniannu’r samplau yn hanfodol o ran monitro sut y mae’r feirws yn datblygu […]