Hyrwyddwr Genomeg: Sophie Harding

Sophie Harding

Fferyllydd Oncoleg Uwch

Canolfan Ganser Felindre, Caerdydd


Rwyf wedi gweithio fel Fferyllydd Oncoleg yng Nghanolfan Ganser Felindre ers 13 mlynedd. Yn fy rôl fferyllydd amlochrog, rwyf wedi gweithio fel Rhagnodydd Anfeddygol o fewn timau ymgynghorol ar gyfer oncoleg y fron a gynaecoleg ac wedi datblygu llawer o ddogfennau llywodraethu ar gyfer defnyddio gwahanol driniaethau canser y fron yn ddiogel ochr yn ochr â chydweithwyr amlddisgyblaethol.

 

Yn ddiweddarach, rwyf hefyd wedi gweithredu fel yr arweinydd anfeddygol ar gyfer gweithredu profion DPD yng Nghanolfan Ganser Felindre ac rwyf wedi bod yn rhan o ddatblygu canllawiau a dogfennau ar gyfer Gweithgor Genomeg Felindre. Ers i mi weithio gyda Gweithgor Genomeg Felindre ac wrth weithio ar brosiectau a llwybrau sy’n ymwneud â meddyginiaethau wedi’u personoli o fewn tîm amlddisgyblaethol oncoleg, rwyf wedi dod yn fwyfwy ymwybodol o ba mor bwysig yw genomeg i bob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, gan gynnwys fferyllwyr a staff fferyllfeydd.

 

Fel hyrwyddwr genomeg, gobeithiaf helpu fy nghydweithwyr yn y tîm amlddisgyblaethol ehangach i godi ymwybyddiaeth o’r datblygiadau cyflym ym maes genomeg, yn benodol i staff fferyllfeydd yn Felindre ac ar draws Cymru. Rwy’n bwriadu amlygu sut y bydd genomeg yn effeithio ar rôl y fferyllydd a chodi pwysigrwydd cynnwys ac addysgu fferyllwyr a staff fferyllfeydd ar ddatblygiadau genomig, er mwyn iddynt gyflawni a darparu lefel uchel o ofal fferyllol i bob claf yn eu rolau fferyllol allweddol yn y dyfodol.