Ymgynghoriad y Gwanwyn 2021

Beth a drafodwyd?

Ar 15 Ebrill, cyfarfu ein Bwrdd Seinio yn rhithiol drwy Zoom ac ymgynghorwyd â hwy ar y pynciau canlynol:
 • Ein hymagwedd at gyd-gynhyrchu
 • Arddangosfa Genomeg

Ymgynghoriad 1: Ein dull o gyd-gynhyrchu

Dechreuodd y diwrnod gyda chrynodeb o’r adolygiad a gynlluniwyd o’r Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl, y gwaith cyd-gynhyrchu hyd yma a sut mae’r tîm am sicrhau bod cleifion yn cael eu cynnwys yn y broses adolygu. Roedd rhai o’ch meddyliau’n cynnwys  

Pa mor effeithiol yw ein dull o gyd-gynhyrchu?  

Yn eich geiriau eich hun:  

“Mae’n bwysig sicrhau bod llais y claf yn cael ei glywed ac yn rhan o’r darlun ehangach”      “Cryfder y Bwrdd Seinio Genomeg yw ei fod yn mynd ati i chwilio am brofiadau a llais y cleifion gan sicrhau bod rhywun yn gwrando arnynt ac yn cyfrannu at ddatblygu gwasanaethau o safon i gleifion ledled Cymru”    “Mae gwasanaethu ar y Bwrdd hwn a’r grwpiau eraill a’r hyder sydd gennych yn y ffordd yr ydych yn ymdrin â phopeth yn y fath fanylder yn ardderchog”    
 • “Mae ymroddiad y gwyddonwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a gweithwyr proffesiynol eraill yn creu argraff dda arnaf yn gyson. Mae cynrychiolwyr y cleifion bob amser yn cael eu croesawu a’u cynnwys, ac mae ein sylwadau bob amser yn cael eu hystyried”   
 • “Dyma’r unig le y mae ymchwilwyr, Llywodraeth Cymru a chlinigwyr yn dod wyneb yn wyneb (gyda’r cyhoedd)”  
 • “Pan fydd angen y GIG yng Nghymru arnoch, mae angen i chi wybod y gallwch ymddiried yn y gwasanaeth, mae  gwybod fod Cynnwys y Cyhoedd a Chleifion mewn gwasanaeth yn rhoi cyfle i chi feddwl bod syniadau a barn yn cael eu gwerthfawrogi. Mae gwybod bod rhywun yn gwrando arnoch yn bwerus iawn ac yn rhoi llais i bobl gyfrannu at newid cadarnhaol”  

Adborth Ychwanegol  

Roedd mynd i’r afael â gormod o wybodaeth yn thema allweddol yn y trafodaethau, gyda mwy o amser i fyfyrio yn cael ei ychwanegu at ymgynghoriadau, gan sicrhau bod amser i gael adborth ar ôl y digwyddiad. Gallai’r amser ychwanegol hwn ar gyfer myfyrio greu trafodaethau mwy gweithredol, gan alluogi’r grŵp i dyfu.  

Amlder y Cyfarfodydd:

Angen mynd i’r afael â’r ‘cyfnodau segur’ presennol rhwng Byrddau Seinio gyda chyswllt mwy rheolaidd rhwng cyfarfodydd y bwrdd, ac efallai cyfarfodydd byrrach yn amlach   

Fformat y Cyfarfodydd

Mae symud i gyflwyno ymgynghoriadau ar-lein drwy Zoom wedi sicrhau mynediad cyfartal, gan ddileu rhwystrau rhanbarthol / daearyddol o ran presenoldeb. Yn awyddus i gadw rhywfaint o hyblygrwydd hybrid ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol hyd yn oed pan fydd yn bosib i gyfarfodydd wyneb yn wyneb ailddechrau   

Pa agweddau ar genomeg sy’n bwysig er mwyn cynnwys ein cleifion a’r cyhoedd yn y dyfodol?   

Yn eich geiriau eich hun   

 • “Mae cael llais a gallu dylanwadu ar eich triniaeth yn helpu i sicrhau gwell canlyniadau i chi ac yn gwella eich ymdeimlad o iechyd a lles”
 • “Gall cryfhau llais y claf ond gwella polisi, ymarfer ac ymchwil genomeg”  
 • “Mae straeon a phrofiadau personol yn ddadl rymus ac argyhoeddiadol dros newid gwasanaethau iechyd a gofal er budd y defnyddiwr”
 • “Po fwyaf y mae cleifion yn dysgu am Genomeg a’r ffyrdd y gellir gwella eu hiechyd, y mwyaf y gall y GIG helpu i wella iechyd y cyhoedd.  Mae hefyd yn galluogi’r cleifion i herio eu triniaeth”   

Ydyn ni’n ymgynghori ar y meysydd pwnc cywir? A oes meysydd allweddol nad ydynt wedi’u cynnwys?   

Roeddech yn fodlon gyda’r meysydd pwnc yr ymgynghorir â chi yn eu cylch. Gyda hyn mewn golwg, gwnaethoch bwysleisio’r pwysigrwydd i’r grŵp dderbyn a rhoi adborth y tu hwnt i’r sesiynau ymgynghori eu hunain, efallai ar ffurf taflen wybodaeth ar y meysydd pwnc yr ymgynghorir arnynt, i weld sut maent yn cyd-fynd â’i gilydd ac yn cymharu/cyferbynnu yn erbyn ei gilydd. Roedd sylwadau pellach yn deillio o’r trafodaethau yn cynnwys:   
 • Ystyried sut mae rhaglenni Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd eraill, megis Coleg Brenhinol y Meddygon yn gweithio, ac a ellir addasu’r model hwn i ofynion y Bwrdd  
 • Ystyried themâu mynych yn y maes genomeg a materion a wynebir wrth ymgysylltu, gan gynnwys arallgyfeirio ar draws y garfan drwy gynrychiolaeth deg o gymunedau ymylol  
 • Dylid gwneud mwy o ymdrech i gynllunio prosesau i sicrhau bod y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal, ar hyn o bryd mae’r wefan Gymraeg yn hen iawn   
 • Gyda newid cyflym mae angen strategaeth fwy unedig o ran cyflwyno allbynnau o ymgynghoriadau  

Y Camau Nesaf 

 • Cytunodd Swyddfa’r Rhaglen i ddosbarthu crynodeb o’r trafodaethau yn dilyn sesiynau ymgynghori er mwyn galluogi’r gwaith o ystyried allbynnau yn y cyfamser   
 • Cytunodd Swyddfa’r Rhaglen i fynd i’r afael â’r cyfnod rhwng cyfarfodydd o ran datblygu dull mwy trylwyr o ddogfennu ac adrodd ar allbynnau er mwyn sicrhau cyfranogiad cyfatebol a chynyddu cyfranogiad ac ymgysylltiad 

Sut ydym wedi perfformio yn erbyn ein hamcanion?

Yn gyffredinol, teimlai’r Bwrdd Seinio, o ystyried amgylchiadau heriol y deuddeg mis diwethaf, fod PGC wedi perfformio’n dda, ond bod lle i wella hefyd

A oes unrhyw amcanion ychwanegol yn ymwneud â chyd-gynhyrchu a fyddai’n bwysig eu cynnwys yn y dyfodol? 

Adolygu diben y Bwrdd Seinio er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i symud ymlaen i lywio trafodaethau cyhoeddus ehangach. Angen nodi sut beth yw ystyr cymryd rhan, gan gynnwys gwell defnydd rhwng cyfarfodydd (er enghraifft Rally for Rare, Arddangosfa Genomeg, ac ati)

Sut y dylem gyfleu gweithgareddau a chyflawniadau allweddol GPW yn rheolaidd i’r cyhoedd?   

 • Mae’n bwysig casglu a chynnal momentwm gan ryddhau pytiau yn rheolaidd, wedi’u pecynnu mewn darnau llai yn thematig i’w cyflwyno i’r cyhoedd    
 • Gyda Twitter defnyddio paragraffau byr, bachog a datganiadau i’r wasg ochr yn ochr â defnyddio mwy ar y wefan – fel defnyddio codau QR i gyfeirio pobl ati  
 • Defnyddio’r rhwydwaith cyswllt presennol, megis meddygfeydd meddygon teulu neu glinigau cleifion allanol, i ledaenu gwybodaeth mewn fformat y gellir ei argraffu a’i roi ar hysbysfyrddau ac ardaloedd ‘prysur’ eraill, megis safleoedd bysiau 

A oes gennych unrhyw awgrymiadau o ran sut y gellir cyd-gynhyrchu’r cyfathrebiadau hyn?  

 • Dealltwriaeth neu gytundeb â Llywodraeth Cymru o ran cysylltu â’u hadrannau cyfathrebu  
 • Mae’n bwysig cynnwys aelodau’r Bwrdd Seinio ar y cyfle cyntaf posibl mewn paratoadau ar gyfer digwyddiad neu lunio datganiadau i’r wasg. Byddai trefnu bod cynrychiolydd o’r Bwrdd Seinio yn  gwasanaethu ar y Grŵp Cyfathrebu Genomeg yn allweddol i gyflawni hyn  
 • Datblygu dull matrics fel nad yw cyfathrebiadau PGC yn digwydd ar eu pennau eu hunain, gan nodi themâu cyffredin ar draws y bartneriaeth a rhaglenni meddygaeth fanwl eraill i wneud y defnydd gorau o adnoddau   
 • Mae dysgu o enghreifftiau eraill yn allweddol i sicrhau arfer gorau, megis ailwampio presenoldeb allanol Felindre yn ddiweddar

Ymgynghoriad 2: Arddangosfa Genomeg

Sut ydych chi’n awgrymu ein bod yn hyrwyddo’r digwyddiad hwn i gyrraedd cymaint o aelodau o’r cyhoedd â phosibl o ystyried yr amserlen fer?   

 1. Rydych wedi cytuno i rannu gwybodaeth hyrwyddol am yr Arddangosfa Genomeg ar draws eich rhwydweithiau, a chyda theulu a ffrindiau. Ymhlith y rhwydweithiau eraill i’w defnyddio i hyrwyddo mae’r rhwydweithiau Caffi Genomeg sydd wedi tyfu dros y flwyddyn ddiwethaf, a chroes-hyrwyddo ar draws yr holl gyfryngau cymdeithasol perthnasol a sianeli eraill (e.e. y wasg leol/genedlaethol, BBC, ac ati). Mae’n bwysig i’r broses gofrestru fod mor hawdd â phosibl
 2. Byddai amserlen/crynodeb yn ddefnyddiol ar gyfer hysbysu unigolion pan allai pethau fod yn digwydd y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt ac i alluogi pobl i fynd yn ôl ac ymlaen ar y dydd.  
 3. Byddai fideo byr yn disgrifio’r diwrnod yn effeithiol o ran hyrwyddo, gan ddefnyddio ystod o gynrychiolwyr, gan gynnwys cynrychiolwyr y Bwrdd Seinio
 4. Cofnodi sgyrsiau a chyflwyniadau y gellir eu defnyddio wedyn fel cynnwys ar YouTube i ennyn diddordeb mewn digwyddiadau yn y dyfodol drwy gyflwyno safon uchel y digwyddiad
 5. Pwysleisiwyd yr angen i fod yn ddwyieithog yng Nghymru. Er mwyn darparu ar gyfer cymorth aml-iaith (e.e. Cymraeg a Saesneg) efallai dylid cynnwys ffordd o gofnodi gofynion iaith unigol pan fydd pobl yn cofrestru
 6. Dylid hyrwyddo’r digwyddiad ar lefel ehangach yn y DU ac yn rhyngwladol, gan ddangos yr uchelgais i Gymru ddod yn arweinydd byd-eang mewn genomeg, o arloesi clinigol i ymchwil arloesol

Yn yr Arddangosfa, sut mae hyrwyddo’r cyfle i ymuno â’r Bwrdd?   

Bydd defnyddio stondin GPW a’r Caffi Genomeg yn allweddol i hyrwyddo’r cyfle hwn yn y digwyddiad. Y tu hwnt i’r digwyddiad, mae’n hanfodol defnyddio rhwydweithiau eraill fel y bo’n briodol (fel HCRW, CRUK, MIND, ac ati) yn ogystal â dulliau hyrwyddo mwy traddodiadol (posteri mewn meddygfeydd, e-byst, ac ati). Roeddech hefyd yn teimlo ei bod yn hanfodol estyn allan at grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol drwy grwpiau diddordeb arbennig ac awdurdodau lleol.  Roeddech yn garedig iawn wedi cydsynio i gyd-gynhyrchu fideo yn esbonio’r Bwrdd Seinio i annog aelodau newydd i ymuno (diolch yn fawr i’r rhai a gymerodd ran ar fyr rybudd i gynhyrchu hwn ar gyfer y digwyddiad. Cafodd dderbyniad da iawn ar y diwrnod a gobeithiwn ei fod wedi annog ambell un i gofrestru)  

Beth fyddai’r cyhoedd eisiau gwybod amdano o ran y meysydd canlynol:  

 • Y Strategaeth Genomeg yng Nghymru?  

Roeddech yn teimlo ei bod yn cyflwyno hanes Partneriaeth Genomeg Cymru, yr hyn yr oeddem yn bwriadu ei gyflawni, a’r hyn a gyflawnwyd    
 • Gwasanaethau/gwaith ymchwil genomeg yng Nghymru?

   
Byddai’r Arddangosfa yn gyfle da i ganolbwyntio ar straeon newyddion da i hyrwyddo gwasanaethau ac ymchwil yng Nghymru. Mae’n bwysig rhoi sylw i wasanaethau sy’n gysylltiedig â genomeg yn yr ymateb i Covid    
 • Genomeg yn gyffredinol?

Roeddech yn teimlo ei bod yn bwysig cael sesiynau rhagarweiniol yn esbonio genomeg ac yn disgrifio sut y bydd yn newid meddygaeth, gan ddefnyddio graffeg sy’n hawdd ei deall – fel fideo. Gwnaethoch awgrymu defnyddio codau lliw ar gyfer sgyrsiau/cyflwyniadau er mwyn nodi faint o wybodaeth hanfodol y bydd ei hangen i helpu pobl i ddewis y sesiwn fwyaf priodol i’w mynychu.   

Ar gyfer digwyddiadau Arddangos yn y dyfodol, sut rydym yn sicrhau ein bod yn cyd-gynhyrchu’r digwyddiad gyda’n cleifion a’r cyhoedd?   

Gwerthusiad  

Byddai angen rhoi cymaint o rybudd â phosibl ar gyfer Arddangosfeydd yn y dyfodol er mwyn sicrhau y gellir cyd-gynhyrchu’r digwyddiad yn effeithiol. Mae deall nodau rhagnodedig ar gyfer yr hyn y mae’r digwyddiad i fod i’w gyflawni (megis cynyddu ymwybyddiaeth o’r maes genomeg a’r Strategaeth) i fesur yn eu herbyn yn allweddol o ran dysgu’r gwersi o’r digwyddiad hwn. Byddai adeiladu ar rwydweithiau sy’n bodoli eisoes fel y Bwrdd Seinio, gan gynnwys yn y broses werthuso, yn helpu i sicrhau bod adborth yn cael ei ystyried, a bod y digwyddiad yn cael ei werthuso mewn ffordd sydd wedi’i chyd-gynhyrchu    

Logisteg 

Roeddech yn awyddus i ystyried y logisteg o ran gwneud y digwyddiad yn hygyrch, gan nodi mai dull hybrid (wyneb yn wyneb a rhithwir) fyddai’r dull gorau ar gyfer y dyfodol. Mae’n bwysig ystyried hyn, yn enwedig gyda grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd, megis gofalwyr ifanc, nad ydynt efallai ‘n gallu teithio i’r digwyddiad. Gellid defnyddio’r model hybrid hwn hefyd gyda’r Caffis Genomeg    

Cyfathrebu 

Dylai’r Bwrdd Seinio hefyd gymryd mwy o ran yn y gwaith cyfathrebu a helpu i hyrwyddo digwyddiadau yn y dyfodol, gyda’r potensial i gynrychiolydd wasanaethu ar y Grŵp Cyfathrebu Genomeg. Defnyddio pob aelod o’r Bwrdd hwn i adeiladu ymwybyddiaeth o’r Bartneriaeth drwy rwydweithiau presennol ar gyfryngau cymdeithasol, a gwirio’n weithredol yr hyn sy’n digwydd yn y rhwydweithiau eraill hynny. Bydd hyn yn tynnu sylw at gyfleoedd posibl ar gyfer cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth.  Gellir defnyddio’r sianeli hyn i helpu i nodi pynciau i’w cynnwys, gan gwmpasu sbectrwm eang o brofiadau drwy ystod o gynnwys   

Cyfranogiad Gweithredol 

Roeddech yn awyddus iawn i aelodau’r Bwrdd Seinio gymryd rhan weithredol mewn digwyddiadau, a chytunodd nifer ohonoch i wirfoddoli i gyd-gynhyrchu fideos byr o’u profiadau ar y Bwrdd Seinio. Roedd dulliau eraill a awgrymwyd o ran cymryd rhan yn cynnwys cyd-gadeirio neu hwyluso sesiynau, a chymryd rhan mewn is-grŵp Arddangosiadau i gynllunio agweddau allweddol ar y digwyddiad; bydd hyn yn hanfodol i lwyddiant yr Arddangosfa hon ac arddangosiadau’r dyfodol